Run script

SCAN:

     -SCAN DISK C :https://1drv.ms/u/s!AjmLRngU9AnRiDd2dV5d8sR80q0r?e=hStiiE

     -SCAN DISK D:https://1drv.ms/u/s!AjmLRngU9AnRiDg3mqzue5sIo-ri?e=CgDUki

     -SCAN DISK E :https://1drv.ms/u/s!AjmLRngU9AnRiDnbYaNF9WCVaDhu?e=Vu7A7H

     -RUN File 2 - 3 - 4

     -user : guest - không pass  hoặc scan / pass :123 

CÀI IN:

      RICOH 3555 https://1drv.ms/u/s!AjmLRngU9AnRiDwy6cHlcnX4OiuZ?e=wvFuOa

      RICOH 6054 https://1drv.ms/u/s!AjmLRngU9AnRiD2iT0isbPX0xWyf?e=TFCmMs

      RICOH 5001 https://1drv.ms/u/s!AjmLRngU9AnRiDvdDdYllCtWnU9n?e=R1EzZY

      RICOH 5002 https://1drv.ms/u/s!AjmLRngU9AnRiDrpRv_vSSjfhRkM?e=Bubq6D 

      Giải nén thư mục vào ổ D : Run File VBS

 

Tài liệu máy photocopy khác

.